Πρόστιμο σε ΕΠΟ, ΠΑΕ της Superleague και αθλητική ιστοσελίδα για αναπαραγωγή και δημοσίευση επαγγελματικών συμβολαίων

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέτασε καταγγελία κατά τριών υπευθύνων επεξεργασίας η οποία αφορούσε ανάρτηση δημοσιευμάτων που περιλάμβαναν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικού προσώπου το οποίο απασχόλησε την αθλητική επικαιρότητα.

Η υπόθεση τέθηκε ενώπιον της Αρχής έπειτα από καταγγελία του Α, διεθνούς επαγγελματία ποδοσφαιριστή (εφεξής «καταγγέλλων»), ο ο οποίος κατήγγειλε τις i. Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία («ΕΠΟ»), ii. ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών – ΠΑΟΚ» (εφεξής «ΠΑΕ ΠΑΟΚ»), και iii. εταιρεία Paralot Media and Marketing ltd, ιδιοκτήτρια της ηλεκτρονικής αθλητικής εφημερίδας SDNA.GR (εφεξής «Paralot»), για παραβίαση διατάξεων αρμοδιότητας της Αρχής, ήτοι αναπαραγωγή και δημοσίευση επαγγελματικών συμβολαίων του καταγγέλλοντος εμπεριέχοντα προσωπικά δεδομένα του ιδίου.

Μεταξύ άλλων, ο καταγγέλλων ανέφερε ότι διεπίστωσε πως η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αφού απέκτησε παράνομα πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και τα οποία τηρούνται στο αρχείο της ΕΠΟ, επενέβη χωρίς δικαίωμα με άγνωστο στον καταγγέλλοντα τρόπο σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και έλαβε γνώση των δεδομένων αυτών, έπειτα τα αντέγραψε, συνέλεξε, καταχώρησε, οργάνωσε, διάρθρωσε, αποθήκευσε, συσχέτισε, συνδύασε και, χωρίς τη συναίνεση του καταγγέλλοντος, αφού συνέλεξε τα συμβόλαια εργασίας του καταγγέλλοντος με την ΠΑΕ Χ και την ΠΑΕ Ψ με τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του, τον αριθμό φορολογικού του μητρώου και τη διεύθυνση κατοικίας του, τα ψηφιοποίησε και τα καταχώρησε στο αρχείο της ιστοσελίδας της παράνομα, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, καθιστώντας τα εν λόγω δεδομένα προσιτά στο αναγνωστικό κοινό, σε απεριόριστο αριθμό προσώπων, εκδίδοντας παράλληλα δημόσια ανακοίνωση για την εν λόγω ανάρτηση.

Ο καταγγέλλων παραθέτει με την καταγγελία του πλήθος αναδημοσιεύσεων στο σύνολο του ηλεκτρονικού τύπου που ενσωματώνει τον σχετικό σύνδεσμο που οδηγεί στην ηλεκτρονική σελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπου έγινε η ανακοίνωση, ενώ ως προς την εταιρεία Paralot, την τρίτη καταγγελλόμενη, αναφέρει ότι με άρθρο της διέδωσε παράνομα τα προσωπικά δεδομένα του καταγγέλλοντος στο αναγνωστικό κοινό.

Εξετάζοντας τα στοιχεία της υπόθεσης και τους ισχυρισμούς των μερών, η ΑΠΔΠΧ επέβαλε πρόστιμο 25.000 ευρώ στην ΕΠΟ για παραβίαση του άρθρου 5 και των άρθρων 24 και 32 ΓΚΠΔ, πρόστιμο 5.000 ευρώ στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για παραβίαση των άρθρων 5 και 24 ΓΚΠΔ και απηύθυνε επίπληξη στην Paralot για παραβίαση του άρθρου 5 ΓΚΠΔ.

Απόσπασμα απόφασης

Επομένως, η Αρχή διαπιστώνει ότι η διαρροή των επίδικων συμβολαίων, τα οποία περιέχουν προσωπικά δεδομένα έλαβε χώρα από το σύστημα αρχειοθέτησης του υπευθύνου επεξεργασίας (ΕΠΟ). Αντιθέτως, δεν προέκυψε ότι η ΕΠΟ με δόλο επενέβη παράνομα σε σύστημα αρχειοθέτησης, αντέγραψε και διέρρευσε τα συμβόλαια απευθείας ή μέσω τρίτου, άγνωστου προσώπου, όπως ισχυρίζεται ο καταγγέλλων. Η διαρροή των εν λόγω συμβολαίων, στα οποία περιέχονται προσωπικά δεδομένα του καταγγέλλοντος, οφείλεται στην από μέρους της ΕΠΟ έλλειψης των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας και εν γένει συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.

Επομένως, επειδή από το σύνολο του φακέλου και της ακροαματικής διαδικασίας, προκύπτει ότι η ΕΠΟ ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, τα 18 οποία περιλαμβάνονται στα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών της δεν έχει προβεί σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό και τον ν. 4624/2019, θα πρέπει να επιβληθούν δύο διαφορετικές κυρώσεις, μία για παραβίαση των αρ. 5 παρ. 1 εδ. α’, στ’, 2, 24 παρ. 1, 2 και 32 παρ. 1 και 2 του ΓΚΠΔ και μία δεύτερη για τη συγκεκριμένη διαρροή και να δοθεί εντολή με βάση το άρθρο 58 παρ. 2 στοιχ. δ ΓΚΠΔ για συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της παρούσας.

[…] 17. Επειδή η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ισχυρίζεται ότι ο Υπεύθυνος Τύπου Ε έδωσε εντολή ανάρτησης στο πλαίσιο μιας αυθόρμητης ενέργειας ως αποτέλεσμα της αγανάκτησης για όσα είχε υποστεί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς πίστευε ότι το περιεχόμενο των συμβολαίων και ειδικότερα το αναγραφόμενο τίμημα και η διαφοροποίηση μεταξύ των 300.000 – 30.000 ευρώ αποδείκνυε το ψευδές της καταγγελίας περί απόπειρας δωροδοκίας του εδώ καταγγέλλοντος. Παρά το ότι το γεγονός της διαφοροποίησης του ύψους του τιμήματος της σύμβασης δεν καθιστά άνευ ετέρου δεδομένο ότι υφίσταται συμπαιγνία και ότι η καταγγελθείσα απόπειρα δωροδοκίας υπήρξε ψευδής, εν τούτοις, η υποκειμενική θεώρηση των πραγμάτων από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, οδήγησε τον τελευταίο στην αυθόρμητη και χωρίς προηγούμενη εξέταση των νόμιμων προϋποθέσεων του ΓΚΠΔ, εν λόγω ανάρτηση στο διαδίκτυο, υπό το πρίσμα μιας θεωρούμενης από τον ίδιο «αγανάκτησης». Σε καμία περίπτωση η Αρχή δεν μπορεί και δεν έχει αρμοδιότητα να διαπιστώσει εάν η εν λόγω αυθόρμητη ενέργεια συνιστά αντικειμενικά πράξη αγανάκτησης και δη δικαιολογημένη, δοθέντος ότι η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της ποινικής δικαιοσύνης. Επομένως, η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός της άμεσης (εντός 2ώρου) διαγραφής από τον ΠΑΟΚ των προσωπικών δεδομένων του καταγγέλλοντος -εκτός από τα ποσά των αμοιβών, τα οποία παρανόμως διατηρήθηκαν, διαπιστώνει ότι η εν λόγω παράνομη ανάρτηση έλαβε χώρα από αμέλεια.

[…] 23. Κατόπιν αυτών, θεμιτά καταρχήν η δημοσιογραφική ιστοσελίδα προέβη στη αναδημοσίευση του θέματος κατά τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων των συμβολαίων, υποβάλλοντας σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του καταγγέλλοντος, τα οποία όμως όφειλε να διαγράψει ή ανωνυμοποιήσει. Η εταιρεία Paralot υποστηρίζει ότι «σε περίπτωση αναδημοσίευσης δεν υφίσταται προσβολή του εννόμου αγαθού της ιδιωτικής ζωής, διότι έχει ήδη πληγεί στον πυρήνα της η έννοια της «ιδιωτικότητας» αφού αυτή ήδη έχει καταλυθεί με την προγενέστερη πράξη της δημοσιοποίησης» καταλήγοντας στο ότι επί αναδημοσίευσης δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του ν. 2472/1997 και του ν. 4624/2019 και ότι η αναδημοσίευση της ανακοίνωσης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που είχε αναπαραχθεί από το σύνολο του Τύπου δεν συνιστά παράνομη επεξεργασία, καθώς τα δεδομένα είχαν ήδη καταστεί γνωστά από άλλη πηγή και έτσι το απόρρητο είχε ήδη καταλυθεί. Επί του θέματος, η Αρχή έχει κρίνει5 ότι, εφόσον η δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παραβιάζει το δικαίωμα στην προστασία του ιδιωτικού βίου και των προσωπικών δεδομένων, είναι παράνομη και η περαιτέρω αναδημοσίευση, καθώς και ότι τα παράνομα δημοσιεύματα που αναρτήθηκαν σε ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο πρέπει αμελλητί να αποαναρτηθούν/διαγραφούν τόσο από τις αναφερόμενες αρχικές πηγές τους όσο και από τις ιστοσελίδες ενημερωτικού χαρακτήρα που τα αναπαρήγαγαν. Εξάλλου, κάθε περαιτέρω αναδημοσίευση μιας ανάρτησης, με την οποία προσβάλλεται το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, συνιστά περαιτέρω και βαθύτερη παραβίαση του ίδιου δικαιώματος.

Διαβάστε ακόμη

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης, την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Δείτε τους ανανεωμένους όρους χρήσης για την προστασία δεδομένων και τα cookies. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ