Γιάννης Καμπούρης: Στοιχεία της Σύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας ( ηχητικό )

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

 

 • Με την 415/2015 (6ΩΙΣΩ1Ρ-ΒΕΝ) απόφαση ΔΣ ο Δήμος Ρόδου έλαβε απόφαση μη επανασύστασης της Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας με τις 5 διατάξεις του αρθ. 19 της παρ. 3β. του Ν.4325/2015 με συνέπεια την αυτοδίκαιη κατάργηση των θέσεων δημοτικών αστυνομικών αλλά και της εν λόγω υπηρεσίας από τον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου Ρόδου.

Με την απόφαση 145/2019 του ΔΣ αποφασίστηκε η επανασύσταση της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας μεταξύ άλλων αλλά ωστόσο ακυρώθηκε κατόπιν προσφυγών των οργανώσεων μηχανικών για λόγους που αφορούσαν στο προβάδισμα κατηγοριών.  Στο δια ταύτα δεν συστάθηκε η Δημοτική Αστυνομία.

 • Μετά το πέρας της διετούς (2020-2021) περιόδου επιβολής περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας δημοσιοποιήθηκε η βούληση του ΥΠΕΣ για επανακαθορισμό του πεδίου αρμοδιοτήτων δημοτικής αστυνομίας κάθε δήμου που οδήγησε τελικά στη δημοσίευσης του Ν. 5003/2022 – ΦΕΚ Α 230/14.12.2022 «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις».

Ο νομοθέτης επί του προϊσχύοντος πλαισίου έκρινε επιτακτική την ανάγκη θέσπισης επικαιροποιημένου πλαισίου: Άρθρο 1: Σκοπός «Ο σκοπός του Μέρους Α΄ έγκειται στην ενίσχυση της ευελιξίας και αποτελεσματικότητας της δημοτικής αστυνομίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Επίσης, με το παρόν, επιδιώκονται ο ορθολογικός σχεδιασμός της δημοτικής αστυνομίας και η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, μέσω της ενοποίησης του κατακερματισμένου ρυθμιστικού της πλαισίου.»

 

 • Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 5003/2022 : «4. Οι αρμοδιότητες όλων των κατηγοριών του άρθρου 3 (πρώτη, δεύτερη και τρίτη) ασκούνται από υπηρεσίες δημοτικής αστυνομίας δήμων με μόνιμο πληθυσμό από εκατόν έναν χιλιάδες (100.001) κατοίκους και άνω, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι οποίες στελεχώνονται από προσωπικό που προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του μόνιμου πληθυσμού διά δύο χιλιάδες (μόνιμος πληθυσμός/2.000). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα, εφόσον είναι από μισή μονάδα (0,5) και άνω.»

Κατά την πρόσφατη απογραφή του 2021 ο μόνιμος πληθυσμός του δήμου Ρόδου (προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ στις 19.07.2022) ανέρχεται σε  124.851.

Συνεπώς το προσωπικό που θα προβλεφθεί για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας πρέπει να ανέρχεται σε : 124.851 / 2.000 = 62 άτομα.

Ειδικότερα η κατανομή των 62 οργανικών θέσεων Δημοτικών Αστυνομικών κατά κατηγορία αναπτύσσονται ως εξής: 25 ΠΕ,  25 ΤΕ και 12ΔΕ

Ο αριθμός αυτός των 62 ατόμων κρίνεται από το νομοθέτη ικανοποιητικός για την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του Νόμου και καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο σε τρεις (3) βάρδιες (πρωινή, απογευματινή και νυχτερινή), όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού.

 

 • Στην υφιστάμενη αρίθμηση των άρθρων του ΟΕΥ του Δήμου Ρόδου παραμένει κενό το Άρθρο 11 που αντιστοιχούσε στην καταργηθείσα οργανική μονάδα καθώς και οι αριθμήσεις των αποκεντρωμένων υπομονάδων.

Συνεπώς στο ίδιο Άρθρο τοποθετείται η σύσταση της νέας Δημοτικής Αστυνομίας η οποία θα ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του άρθρου 3 του Ν. 5003/2022 καθώς ο Δήμος Ρόδου έχει μόνιμο πληθυσμό κατά την τελευταία απογραφή του 2021 άνω των 100.000 (προσωρινά στοιχεία, όπως ορίζει η παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 5003/2022).

 

Επανεισάγονται τα ακόλουθα άρθρα και παράγραφοι ως ακολούθως:

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Άρθρο 11: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας
Άρθρο 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

Η Διεύθυνση λειτουργεί με (3) επιπλέον αποκεντρωμένα Τμήματα.

 

Άρθρο 2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ

3. Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας Δημοτικής Ενότητας Ρόδου

2) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Ανατολικής Ρόδου 1. Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας Ανατολικής Ρόδου

1.1. Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας Λίνδου

2) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δυτικής Ρόδου 1. Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας Δυτικής Ρόδου
Άρθρο 40 – ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 2. Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας Δημοτικής Ενότητας Ρόδου – Αρμοδιότητες
Άρθρο 41 – ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Ανατολικής Ρόδου 1. Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας Ανατολικής Ρόδου – Αρμοδιότητες

1.1 Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας Λίνδου – Αρμοδιότητες

Άρθρο 42 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δυτικής Ρόδου 1. Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας Δυτικής Ρόδου – Αρμοδιότητες
ΜΕΡΟΣ 4: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 47: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

——–Εισάγονται 62 Κενές θέσεις Δημοσίου Δικαίου κλάδου και ειδικότητας Δημοτικών αστυνομικών——-
ΜΕΡΟΣ 5: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 51.

 

Περίπτωση 2.

Η επιλογή των προϊσταμένων της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5003/2022 όπως κάθε φορά ισχύει.

 

 

Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης και των Τμημάτων της καθορίζονται ως ακολούθως:

 

ΜΕΡΟΣ 2: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2.1: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Άρθρο 11: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας

Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας είναι αρμόδια για την αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 3  Νόμου 5003/2022 όπως αυτό ισχύει καθώς και  κάθε αρμοδιότητας που τυχόν ορίζεται με νεώτερες διατάξεις. Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Τμήματα Δημοτικής Αστυνομίας ανά ομάδα δημοτικών ενοτήτων.

Σύμφωνα με τον νόμο η Δημοτική Αστυνομία ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Πρώτη κατηγορία αρμοδιοτήτων:

α. ελέγχει την τήρηση κάθε είδους κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, και επιβάλλει τα αντίστοιχα διοικητικά μέτρα που προβλέπονται για την παραβίαση των διατάξεών τους,

β. ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας [ν. 2696/1999, (Α΄ 57)] που αφορούν:

βα) στην κίνηση, στη στάση και στάθμευση, καθώς και στην ελεγχόμενη στάθμευση οχημάτων, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 3, αναφορικά με τις υποδείξεις και τα σήματα που δίνουν οι τροχονόμοι για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τις παρ. 3 και 11 του άρθρου 4, αναφορικά με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τις πινακίδες Ρ-2, Ρ-7, Ρ-8, Ρ-39, Ρ-40, Ρ-41, Ρ-42, Ρ-43, Ρ-55, Ρ-69, Ρ-70, Ρ-71 και Ρ-72, καθώς και την επιβολή των αντίστοιχων διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης αυτών, τις περ. η΄ και θ΄ της παρ. 8 του άρθρου 5, περί απαγόρευσης στάθμευσης ή στάσης, το άρθρο 6, περί υποχρέωσης τήρησης της φωτεινής σηματοδότησης για την κυκλοφορία των οχημάτων και επιβολής των αντίστοιχων διοικητικών κυρώσεων, το άρθρο 8, περί τήρησης της σήμανσης ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων, το άρθρο 9, περί σεβασμού της σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και επιβολής των αντίστοιχων διοικητικών κυρώσεων, τις παρ. 8 και 10 του άρθρου 10, περί εγκατάστασης μέσων σήμανσης και σηματοδότησης, τις παρ. 4 και 7 του άρθρου 16, περί απαγόρευσης κυκλοφορίας σε κοινόχρηστους χώρους και μονοδρόμους, την παρ. 3 του άρθρου 19 περί τήρησης κανόνων ταχύτητας, τις περ. α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄, ι΄, ια΄, ιστ΄, ιζ΄ και ιη΄ της παρ. 2, τις περ. α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, ζ΄, η΄, θ΄, ι΄, ια΄ και ιβ΄ της παρ. 3 και τις παρ. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 και 14 του άρθρου 34, περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης και επιβολής των αντίστοιχων διοικητικών κυρώσεων,

ββ) στην τήρηση των διατάξεων περί επιγραφών και διαφημίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 11,

βγ) στην τήρηση των γενικών κανόνων οδικής συμπεριφοράς των παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 12 και της παρ. 2 του άρθρου 13,

βδ) στην τήρηση των κανόνων περί απαγόρευσης εκπομπών, ρύπων, θορύβων, κ.λπ. κατά το άρθρο 15 και την επιβολή των αντίστοιχων διοικητικών κυρώσεων,

βε) στην τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας πεζών και την επιβολή των αντίστοιχων διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 38,

βστ) στην τήρηση της συμπεριφοράς των οδηγών προς τους πεζούς και την επιβολή των αντίστοιχων διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 39,

βζ) στις ειδικές υποχρεώσεις οδηγών και πεζών προς τα αστυνομικά όργανα και τους σχολικούς τροχονόμους και την επιβολή των αντίστοιχων διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 45,

βη) στην τήρηση των υποχρεώσεων για εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς και την επιβολή των αντίστοιχων διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 47, καθώς και στην απαγόρευση κατάληψης τμήματος οδού και πεζόδρομου και την επιβολή των αντίστοιχων διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 48,

βθ) στην τήρηση των μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις παρ. 4, 6 και 8 του άρθρου 52,

βι) στην τήρηση των υποχρεώσεων περί τεχνικού ελέγχου οχημάτων, κατοχής άδειας κυκλοφορίας οχημάτων, κυκλοφορίας με πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, άδειας ικανότητας οδήγησης, τήρησης των εγγράφων που πρέπει να φέρει ο οδηγός, καθώς και την επιβολή των αντίστοιχων διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 86, 88, 90, 94 και 100.

Επίσης, επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα: α) κατά το άρθρο 103, περί επιβολής του διοικητικού μέτρου της αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων και β) σε περίπτωση κατάληψης επ’ αυτοφώρω διάπραξης παραβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 104. Επιπλέον, μεριμνά για την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου συμπεριφοράς των οδηγών, σύμφωνα με το άρθρο 107.

Περαιτέρω, ελέγχει την τήρηση του άρθρου 7 του ν. 3181/2003 (Α΄ 218), περί χρηματισμού για εξασφάλιση θέσης στάθμευσης σε δημόσιους χώρους, των άρθρων 15 έως 25 του ν. 4784/2021 (Α΄ 40), περί ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, με τα οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 20, 34, 40, 59, 76, 81, 82, 94, 100

και 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, την εκ μέρους των οδηγών τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το π.δ. 363/1995 (Α΄ 193), περί καθορισμού συστήματος επιβολής διοικητικών ποινών στους παράγοντες εφαρμογής της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων και της υπό στοιχεία Δ30/Δ5α/73567/11.3.2022 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 1144) περί εφοδιασμού οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα,

γ. ελέγχει την τήρηση της υπ’ αρ. 43650/7.6.2019 (Β΄ 2213) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, περί καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων,

δ. εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις σε καταστήματα ή επιχειρήσεις αρμοδιότητας του οικείου δήμου,

ε. συμμετέχει στην εφαρμογή σχεδίων για την πολιτική προστασία, υποστηρίζοντας το έργο του οικείου Δήμου σε μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας,

στ. διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του δήμου και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του άρθρου 2 του α.ν. 263/1968 (Α΄ 12), και για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας,

ζ. ελέγχει την τήρηση του π.δ. 116/2004 (Α΄ 81), περί των όρων και του προγράμματος για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπών σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (L 269), ως προς τα εγκαταλελειμμένα οχήματα, ιδίως ως προς το άρθρο 9 αυτού,

η. προστατεύει τη δημοτική περιουσία από πράξεις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας,

θ. ελέγχει την τήρηση του άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα [ν. 4619/2019, (Α΄ 95)] σχετικά με τη διατάραξη της λειτουργίας των υπηρεσιών του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού,

ι. ελέγχει την ύπαρξη οικοδομικών αδειών και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την ασφάλεια από τις επικίνδυνες οικοδομές, προκειμένου να διασφαλισθούν η προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων και η ακώλυτη λειτουργία της πόλης, ενημερώνοντας αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία δόμησης,

ια. ελέγχει την τήρηση των άρθρων 1 έως 7 του ν. 3730/2008 (Α΄ 262), περί προϊόντων καπνού και αλκοολούχων ποτών,

ιβ. επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου δήμου ή άλλων δημοτικών αρχών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου,

ιγ. βεβαιώνει, κατ’ οίκον, το γνήσιο της υπογραφής για φυσικά πρόσωπα με κινητικά προβλήματα, υπερήλικες ή ασθενείς,

ιδ. ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στα ζώα συντροφιάς (ν. 4830/2021, Α΄ 169).

 1. Δεύτερη κατηγορία αρμοδιοτήτων:

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν: α. στην υπαίθρια διαφήμιση (ν. 2946/2001, Α΄ 224), β. στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές, είτε αυτοτελώς είτε στο πλαίσιο συμμετοχής στελεχών της στα μικτά κλιμάκια που συγκροτούνται με απόφαση της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (Δ.Ι.Μ.Ε.Α.) του ν. 4712/2020 (Α΄ 146).

 1. Τρίτη κατηγορία αρμοδιοτήτων:

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν: α. Στην αδειοδότηση καταστημάτων για την οποία αρμόδιος είναι ο οικείος δήμος ή στη γνωστοποίηση λειτουργίας τους που υποβάλλεται στον δήμο, όπως καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων, κινηματογράφων, καταστημάτων ενοικίασης ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων,

β. στην ηχορύπανση, στην κοινή ησυχία και στη λειτουργία μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε δώματα ή υπαίθριους χώρους κτιρίων, σύμφωνα με τις οικείες αστυνομικές διατάξεις και σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ.,

γ. στο ωράριο λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών εμπορικών καταστημάτων και

δ. στη λειτουργία εμποροπανηγύρεων, εποχικών υπαίθριων αγορών και λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

 

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας είναι οι εξής:

 

(α) Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

 1. Συγκεντρώνει και μελετά τις επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δημοτικής Αστυνομίας και την αξιολόγηση της απόδοσής της.
 2. Σχεδιάζει όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την τακτική και μεθοδολογία δράσης και την αποτελεσματικότητα του έργου της δημοτικής αστυνομίας (μέθοδοι αστυνόμευσης, κανόνες και μέτρα αστυνομικής τακτικής και πρακτικής, μέθοδοι αξιοποίησης προσωπικού, στολές προσωπικού, κλπ.).
 3. Σχεδιάζει και εισηγείται κανονισμούς για τη λειτουργία και τον τρόπο δράσης της δημοτικής αστυνομίας.
 4. Τηρεί αρχείο αναφορών / δελτίων συμβάντων και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία για τη δράση και τα αποτελέσματα από την αξιοποίηση της δημοτικής αστυνομίας.
 5. Υποδέχεται τις αναφορές / δελτία συμβάντων, τις αξιολογεί σε συνεργασία με το Τμήμα Αστυνόμευσης και μεριμνά για την ενημέρωση των δημοτικών υπηρεσιών ή και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, όταν απαιτείται, για τις περαιτέρω ενέργειες.
 6. Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Τμημάτων Δημοτικής Αστυνομίας ανά ομάδα δημοτικών ενοτήτων. Καθοδηγεί τα Τμήματα αυτά για όλα τα θέματα που αφορούν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την τήρηση της νομοθεσίας και των κανονισμών, την τακτική και μεθοδολογία δράσης και την αποτελεσματικότητα του έργου της δημοτικής αστυνομίας.
 7. Καθοδηγεί τα Τμήματα της Διεύθυνσης για την αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών ή συμβάντων.
 8. Τηρεί στατιστικά στοιχεία για τη δράση και τα αποτελέσματα των Τμημάτων Δημοτικής Αστυνομίας.
 9. Συνεργάζεται με άλλους αρμόδιους φορείς για τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων προς αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με το αντικείμενο της δημοτικής αστυνομίας.
 10. Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά με το αντικείμενο της δημοτικής αστυνομίας, τηρεί σχετικά αρχεία, συνεργάζεται με τα Τμήματα της Διεύθυνσης και συμμετέχει στην διαχείριση όσων σχετικών μέτρων και αποφάσεων λαμβάνονται.
 11. Μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού για το αντικείμενο και το έργο της δημοτικής αστυνομίας.
 12. Μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας.
 13. Μεριμνά για την εξασφάλιση και συντήρηση των τεχνικών μέσων, καθώς και του ιματισμού και των λοιπών εφοδίων του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας.
 14. Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας
 15. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση και τα Τμήματά της (διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού, κ.λπ.).
 • Άρθρο 40 – ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ
 1. Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας Δημοτικής Ενότητας Ρόδου – Αρμοδιότητες

α. Το Τμήμα ασκεί όλες τις επιχειρησιακές αρμοδιότητες αστυνόμευσης εντός της γεωγραφικής επικράτειας Δημοτικής Ενότητας Ρόδου όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και καταγράφονται στην πρώτη, στην δεύτερη και στην τρίτη κατηγορία αρμοδιοτήτων  του άρθρου 11.

β. Συνεργάζεται με το Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και παρέχει όλα τα στοιχεία, δεδομένα και έγγραφα που ζητούνται.

γ. Ακολουθεί τις οδηγίες του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για την τήρηση της νομοθεσίας, των κανονισμών και της μεθοδολογίας δράσης των δυνάμεών του.

δ. Συνδράμει με το στελεχιακό του δυναμικό τα άλλα επιχειρησιακά Τμήματα της Δημοτικής Αστυνομίας κατόπιν εντολής της Δ/νσης και εφόσον αυτό απαιτείται.

 • Άρθρο 41 – ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Ανατολικής Ρόδου

 

 1. Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας Ανατολικής Ρόδου – Αρμοδιότητες

α. Το Τμήμα ασκεί όλες τις επιχειρησιακές αρμοδιότητες αστυνόμευσης εντός της γεωγραφικής επικράτειας των Δημοτικών Ενοτήτων Καλλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου και Λινδίων και Νότιας Ρόδου με έδρα την Αρχάγγελο, όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και καταγράφονται στην πρώτη, στην δεύτερη και στην τρίτη κατηγορία αρμοδιοτήτων  του άρθρου 11.

β. Συνεργάζεται με το Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και παρέχει όλα τα στοιχεία, δεδομένα και έγγραφα που ζητούνται.

γ. Ακολουθεί τις οδηγίες του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για την τήρηση της νομοθεσίας, των κανονισμών και της μεθοδολογίας δράσης των δυνάμεών του.

δ. Συνδράμει με το στελεχιακό του δυναμικό τα άλλα επιχειρησιακά Τμήματα της Δημοτικής Αστυνομίας κατόπιν εντολής της Δ/νσης και εφόσον αυτό απαιτείται.

 

 

1.1. Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας Λίνδου – Αρμοδιότητες

Το γραφείο εκτελεί τις επιχειρησιακές αρμοδιότητες που του καθορίζει ρητώς η Δ/νση και το Τμήμα Επιχειρησιακού σχεδιασμού μέσω του Τμηματάρχη Ανατολικής Ρόδου.

 • Άρθρο 42 – ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δυτικής Ρόδου

α. Το Τμήμα ασκεί όλες τις επιχειρησιακές αρμοδιότητες αστυνόμευσης εντός της γεωγραφικής επικράτειας των Δημοτικών Ενοτήτων Ιαλυσού, Πεταλούδων, Καμείρου, Αταβύρου με έδρα την Κρεμαστή, όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και καταγράφονται στην πρώτη, στην δεύτερη και στην τρίτη κατηγορία αρμοδιοτήτων  του άρθρου 11.

β. Συνεργάζεται με το Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και παρέχει όλα τα στοιχεία, δεδομένα και έγγραφα που ζητούνται.

γ. Ακολουθεί τις οδηγίες του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για την τήρηση της νομοθεσίας, των κανονισμών και της μεθοδολογίας δράσης των δυνάμεών του.

δ. Συνδράμει με το στελεχιακό του δυναμικό τα άλλα επιχειρησιακά Τμήματα της Δημοτικής Αστυνομίας κατόπιν εντολής της Δ/νσης και εφόσον αυτό απαιτείται.

ΜΕΡΟΣ 4.

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • Άρθρο 47: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις ΔΔ του ΟΕΥ του Δήμου προστίθενται οι ακόλουθες νέες Κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5003/2022 και του ΠΔ 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» :

Η δημοτική αστυνομία αποτελείται από ειδικό ένστολο προσωπικό, το οποίο έχει λάβει ειδική εκπαίδευση, έχει ιδιαίτερη ιεραρχία και διέπεται από κανόνες πειθαρχίας.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ

(ΠΔ 85/2022)

ΕΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΔ 85/2022) Αριθμός κενών θέσεων
ΠΕ ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 25
ΤΕ ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 25
ΔΕ ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 12

 

ΜΕΡΟΣ 5.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Άρθρου 51 – Προϊστάμενοι Υπηρεσιών
 1. Η ιεραρχία του προσωπικού της δ/νσης ορίζεται ως ακολούθως:

α. Προϊστάμενος Διεύθυνσης,

αβ. Προϊστάμενος Τμήματος,

αγ. Επόπτης,

αδ. Δημοτικός Αστυνομικός

Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας επιλέγονται δημοτικοί αστυνομικοί κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι έχουν οκταετή τουλάχιστον υπηρεσία ως υπάλληλοι δημοτικής αστυνομίας, εφόσον κατέχουν τον βαθμό Δημοτικού Αστυνομικού Α΄ ή ανώτερο και

α) έχουν ασκήσει για ένα (1) τουλάχιστον έτος καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης δημοτικής αστυνομίας ή

β) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος δημοτικής αστυνομίας για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή

γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος ή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος δημοτικής αστυνομίας για ένα (1) τουλάχιστον έτος.

Ως προϊστάμενοι Τμήματος ή αυτοτελούς τμήματος δημοτικής αστυνομίας επιλέγονται δημοτικοί αστυνομικοί κλάδου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, εφόσον κατέχουν τον βαθμό Δημοτικού Αστυνομικού Β΄ ή ανώτερο και:

α) έχουν ασκήσει για ένα (1) τουλάχιστον έτος καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος δημοτικής αστυνομίας ή

β) έχουν ασκήσει για δύο (2) τουλάχιστον έτη καθήκοντα επόπτη δημοτικής αστυνομίας ή

γ) έχουν πέντε (5) τουλάχιστον έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σε θέση δημοτικού αστυνομικού.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ: ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

 

Για το έτος 2023 δεν προκαλείται καμία δαπάνη στον Π/Υ του Δήμου.

Η πλήρωση όλων των οργανικών θέσεων της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας για τα επόμενα έτη απαιτεί πίστωση ύψους 1.481.527,00.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Ε.Υ.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α’ /28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και «Κοινοτικών Υπαλλήλων» ορίζονται τα εξής:

 

«3. Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο.»

Προκειμένου να εφαρμοστεί η προηγούμενη διάταξη για τον υπολογισμό των νέων οργανικών θέσεων ακολουθούνται οι εξής ενέργειες :

α) υπολογίζεται ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων του Δήμου Ροδου  των ετών 2022 και 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΕΤΟΣ Τακτικά Έσοδα Δήμου Ρόδου  € Μέσος Όρος

Τακτικών Εσόδων των δύο τελευταίων ετών

2021 48.348.437,38 50.976.775,50
2022 53.605.113,62
50% 25.488.387,75

β) υπολογίζονται  οι ετήσιες δαπάνες μισθοδοσίας της κάθε κατηγορίας θέσεων με βάση τους βασικούς μισθούς στο καταληκτικό κλιμάκιο.

Οι μισθοί αυτοί παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα ΙΙ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

Κατηγορία Βασικός μισθός καταληκτικού κλιμακίου
ΠΕ 2.154 €
ΤΕ 2.027 €
ΔΕ 1.578 €

Το ετήσιο κόστος κάθε μίας θέσης υπολογίζεται ως εξής :

12 μισθοί Χ 2 Χ βασικός μισθός καταληκτικού Κλιμακίου

Δηλαδή για κάθε κατηγορία:

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ

Κατηγορία Ετήσιο πλασματικό κόστος νέας θέσης
ΠΕ 12 Χ 2 Χ 2.154 51.696
ΤΕ 12 Χ 2 Χ 2.027 48.648
ΔΕ 12 Χ 2 Χ 1.578 37.872

 

γ) υπολογίζεται το συνολικό κόστος των προτεινόμενων νέων θέσεων, το οποίο θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο του  50% του  μέσου όρου των τακτικών εσόδων 2021 και 2022, δηλαδή του ποσού των ΜΜΜ / 2  €.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ IV

 

Κατηγορία

Νέες οργανικές

Θέσεις Δημοσίου Δικαίου

Συνολικό κόστος

νέων

θέσεων

ΠΕ 25 Χ 51.696 € 1.292.400 €
ΤΕ 25 Χ 48.648 € 1.216.200 €
ΔΕ 12 Χ 37.872 € 454.464 €
Σύνολο 2.963.064

 

Επομένως το 50% του μέσου όρου των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του Συνόλου του παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ IV.

Ήτοι:  Σύνολο κόστους νέων θέσεων   2.963.054  ˂  25.488.387,75

Όπως φαίνεται, το σύνολο της ετήσιας δαπάνης των νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενο επί δύο  (2) δεν  υπερβαίνει το 50% του μέσου όρου των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών, επομένως τηρείται η απαραίτηση οικονομική συνθήκη για τη σύσταση των νέων οργανικών θέσεων.

 

Η απόφαση σύστασης Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας δεν προκαλεί επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό  του Δήμου Ρόδου για το έτος 2023 καθώς δεν συνεπάγεται πρόσληψη προσωπικού. Πιστώσεις δαπανών αποδοχών απαιτούνται όταν υποβάλλονται αιτήματα προσλήψεων κατά την κείμενη νομοθεσία.

 

Η παρούσα παραπέμπεται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για έκφραση γνώμης πριν τον έλεγχο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

 

Διαβάστε ακόμη

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης, την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Δείτε τους ανανεωμένους όρους χρήσης για την προστασία δεδομένων και τα cookies. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ