Δημοτικό Συμβούλιο Κω_τακτική μεικτή συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Κω στις 21 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο) με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Κω οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 2. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση «θόλων» για δημιουργία κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικές κοινότητες του Δήμου Κω (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω, κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
 3. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμού έτους 2021 του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).
 4. Έγκριση τρίτης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. οικονομικού έτους 2022 (Εισηγητής: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).
 5. Έγκριση τέταρτης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. οικονομικού έτους 2022 (Εισηγητής: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).
 6. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. οικονομικού έτους 2022 (Εισηγητής: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).
 7. Έγκριση οικονομικού απολογισμού των επιχορηγήσεων που έλαβε ο Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. κατά το έτος 2022 (Εισηγητής: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).
 8. Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).
 9. Έγκριση απόφασης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Δημοτικού Ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού Κω (ΔΗ.ΡΑΣ.Κ.) (Εισηγητής: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Εμμανουήλ Μήτρου).
 10. Έγκριση της με αριθμό 7/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, που αφορά στην ψήφιση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τέταρτου τριμήνου οικονομικού έτους 2022 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 11. Έγκριση της με αριθμό 28/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, που αφορά στην ψήφιση της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 12. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης παράτασης εργασιών στο έργο: «Προστασία και αντιμετώπιση διαβρωμένων ακτών στον Δήμο Κω» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 13. Έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αναπλάσεις και διαμορφώσεις πεζοδρομίων – κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Δικαίου» με Α.Μ.: 11/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 14. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης: «Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών εγκατάστασης για τη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στον Δήμο της Κω (ομάδα 1: Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών συστήματος οδοφωτισμού) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ης παράτασης εργασιών του έργου: «Πλήρης ανάπλαση κεντρικής οδού οικισμού Τιγκακίου (από ξενοδοχείο «Tρόπικαλ Σόλ» έως ταβέρνα «Πλώρη»)» με Α.Μ. 22/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών Έργου (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «Πλήρης ανάπλαση κεντρικής οδού οικισμού Τιγκακίου (από ξενοδοχείο «Tρόπικαλ Σόλ» έως ταβέρνα «Πλώρη»)» με Α.Μ. 22/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 17. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση Εισόδου παλαιού Σταδίου» με Α.Μ. 17/2021 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 18. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Κατασκευή Τεχνικών Έργων στη Δημοτική Ενότητα Κω», με Α.Μ. 13/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 19. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου : «Έργα Γεφύρωσης στην Βόρεια Περιμετρική οδό Σχεδίου Πόλεως Ζηπαρίου», με Α.Μ. 38/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 20. Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου:  «Συντήρηση σχολικών κτιρίων», με Α.Μ.:  03/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 21. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 4ης παράτασης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών στην Δ.Ε. Κω με Α.Μ. 04/2020» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 22. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών στην Δ.Ε. Κω με Α.Μ. 04/2020» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 23. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελετών σύνθεσης ασφαλτομίγματος που ενσωματώνεται στα έργα: α) «Ασφαλτόστρωση οδών στην Δ.Ε Κω» με Α.Μ. 04/2020 και β) «Ασφαλτόστρωση οδών στην Δ.Ε. Δικαίου» με Α.Μ. 05/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 24. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017 – Αποκατάσταση ζημιών στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Γυμνασίου Κω» με Α.Μ. 62/2017 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 25. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδων» οχημάτων της ξενοδοχειακής μονάδας «Χρήστος Κουτέας Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», από την ΚΜ 308 Β Γαιών Πυλίου σε κτηματολογική οδό (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Σεβαστή Βλάχου).
 26. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έκθεση πεπραγμένων έτους 2022 (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Σεβαστή Βλάχου).
 27. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης προσωρινής στάθμευσης τουριστικού λεωφορείου μπροστά από την είσοδο του ξενοδοχείου “AEGEON HOTEL” επί του οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στην πόλη τη Κω (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Σεβαστή Βλάχου).
 28. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ακινήτου με Κ.Μ. 581 οικοδομών Πυλίου στην περιοχή Μαρμάρι (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλλούδης Ιωάννης).
 29. Λήψη απόφασης για την παράταση του ιδιωτικού συμφωνητικού εκμίσθωσης τμήματος της ΚΜ 497 Α Γαιών Πυλίου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 30. Λήψη απόφασης για αποχαρακτηρισμό κοινόχρηστου χώρου μετά από αίτηση της κας Παππούλη Αργυρώς (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 31. Λήψη απόφασης για αποχαρακτηρισμό και εξαγορά κοινόχρηστου χώρου μετά από αίτηση της κας Χατζαντώνη Αικατερίνης και του κ. Χατζαντώνη Γεωργίου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 32. Λήψη απόφασης για μεταβίβαση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων – μοτοποδηλάτων έως 50 κ.εκ. μετά από αίτηση του κ. Κραμπουσανού Εμμανουήλ (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 33. Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 775/18-5-2022 Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης «Χρηματοδότηση Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά στον Δήμο Κω» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001725 (με ΑΔΑ: ΨΓΜΕΩΛΕ-ΖΝ5), λόγω παράτασης του χρονοδιαγράμματος μέχρι 30-6-2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 34. Ορισμός δεκτικών κωδικών προϋπολογισμού για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής ΔΕΗ έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

 

Διαβάστε ακόμη

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης, την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Δείτε τους ανανεωμένους όρους χρήσης για την προστασία δεδομένων και τα cookies. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ